سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۶
نویسنده(ها):
هاجر فضل الهی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان
سیدسعید اسلامیان – دانشیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:
یکی از راهکارهای تصفیه پساب استفاده از تالاب های مصنوعی می باشد. به منظور بررسی راندمان حذف مواد مغذی توسط سه گیاه تالابی برای هر گیاه چهار سلول درنظر گرفته شد و بعد از گذشت 12 هفته، از گیاهان نمونه برداری شد و اندام روزمینی و اندام های زیرزمینی گیاهان جداگانه مورد آزمایش قرار گرفت، تا تجمع مواد مغذی در هر یک از گیاهان مشخص شود. درصد حذف مواد مغذی توسط گیاهان در هر سلول برای جگن، نی معمولی و لویی به ترتیب ،%17/98 P %49/39 و N 9/46 P %27/62 و N ،%13/22 P %44/62 و Nبود.