سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
علی شفیعی – مدرس دانشگاه پیام نور واحد بشرویه
مهدی آخوندی – عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور واحد بشرویه

چکیده:
ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا با توجه به ارزش اقتصادی آب ارتباط مستقیمی با الگوی کشت محصووت زراعی و تواکم آنها دا رد .الگوی کشت طی سالدای بدره برداری دستخوش تغییرات زیادی می شود ، بایستی با بررسی این تغییرات در کلیه مناطق کشور ، وضعیت موجود آب از نظر الگوو و تاکم با شرایط پیشنهادی مقایسه گردد . یافتن الگوی کشت زراعی وباغی مطلوب برای بدست آوردن سود خالص حداکثر و با مد نظر قرار دادن محدودیت هایی مانند منابع آب، خاک ، نیاز منطقه ،قیمت تمام شده یا مصرف آب کمترو غیره،پیچیده بوده و با روش های معمول مانند سعی و خطا نمی توان یقین نمود که آیا ترکیب کشت پیشنهادی دارای حداکثر سود دهی خواهد بود یا نه. زیرا عملا بیندایت ترکیب کشت را باید مورد آزمون قرار داد. هدف برنامه ریزی خطی به حداکثر و یا به حداقل رساندن تابع هدف یا بررسی میزان نداده های مصرفی در حات مختلف با در نرر گرفتن تعدادی از محدودیت ها منابع در دسترس و متغیر های تضمیم فعالیتها به طور همزمان می باشد. در این تحقیق که در شدرستان بشرویه از استان خراسان جنوبی صورت گرفته در تعیین الگوی کشت بهینه از نرم افزار Lingo 10 استفاده گردیده و در آن ابتدا وضعیت کلی منطقه از نظر اجتماعی، زمین شناسی و آب و هوا بررسی و سپس محدودیتهای موجود در بخش کشاورزی شاملزمین ، آب، کود، نیروی کارگری و ماشین آت مشخص و مدل معادلات مربوط به آن تهیه گردید که در نتیجه حل مدلهای مختلف معین گردید که درشرایطی که کلیه محدودیتدا وجود دارد سطح زیرکشت محصول بایستی به شدت کاهش یابد حدود 09 درصد در مدل هایی که در نرم افزار مورد نظر o ling وارد شده پس از حل مدلدا با توجه سطح زیر کشت و نیز نیاز آبی گیاهان مقدار آب مصرفی مشخص شد، که در این مدلها کمترین میزان آب مصرفی مربوط به مدل L1 با تمام محدودیت ها می باشد و میزان آب مورد نیاز در این مدل 30023999 متر مکعب به میزان 71 درصد کل آب استحصالی از منابع آبی براساس آمار می باشد و بیشترین میزان آب مصرفی نیز مربوط به مدل L11 به میزان 732707999 متر مکعب در سال بوده که در آن به کلی محدودیت آب منابع منرور نگردیده و در این مدل نیز مقدار آب مصرفی در مزراع و باغات حدود 40 درصد موجود و تقریباً 09 درصد آب مصرفی کشاورزان برای مزارع و باغات می باشد. پس از بررسیمدلدا ودر نرر گرفتن سایر پرامترها الگوی کشت بدست آمده از مدل L15 که مربوط به بهینه سازی وضعیت موجود میباشد از نرر آب مصرفی ، در آمد ،و تولید بدترین وضعیت راداشته ودر آن علیرغم کاهش آب مصرفی درآمد افزایش می یابد.