سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
تعداد صفحات: ۲
نویسنده(ها):
نرگس حاتمی – هیئت علمی دانشگاه پیام نور کرمان,
بتول صادقی – مدرس دانشگاه پیام نور کرمان

چکیده:
دراین تحقیق کنترل بیولوژیکی پوسیدگی ساقه و ریشه خیاربااستفاده ازاکتینومیستهای خاکزی مورد بررسی قرارگرفته است. فعالیت 100 ایزوله اکتینومیست راکه از خاک گلخانه های استان کرمان جداسازی شده بودند علیه F.moniliform, Fusarium solani و F. Subglutinans مورد ارزیابی قرار گرفت. در میان همه جدایه 26 – c فعالیت بالای ضد قارچی در روشهای دیسک -آگار ونشت دو طرفه درآگارازخودنشان دادند. بررسیهای گلخانه ای درقالب طرح آماری کاملا تصادفی وآزمون چند دامنه ای دانکن نشان داد که اثر چهار تیمار بیمارگر، آنتاگونیست، بیمارگر به همراه آنتاگونیست و شاهد روی صفات ارتفاع بوته، طول ریشه، وزن تر ریشه و طول جوانه ها، در سطح 5% اختلاف معنی داری دارند. کاربرد اکتینومیست در خاک آلوده شده در پاتوژن به طور معنی داری بیماری پوسیدگی ریشه و ساقه رادر گیاهچه ها و گیاه بالغ خیار در مقایسه با تیمار کاهش داده است و باعث افزایش رشد گیاه در مقایسه با کنترل شده است .