سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: هفتمین همایش علمی تخصصی انرژی های تجدید پذیر، پاک و کارآمد
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
بتول خادمی – گروه مهندسی شیمی دانشگاه آزاد واحد شهرضا
نادر مختاریان – گروه مهندسی شیمی دانشگاه آزاد واحد شهرضا

چکیده:
از آنجایی که جهان امروز ما به دنبال کشف روشهایی جهت تولید انرژی با استفاده از سوختهای تجدیدپذیر،مؤثر و با حداقل آلودگی است ، مطالعات در زمینه پیلهای سوختی در انواع مختلف آن، به عنوان معرفی یک تکنولوژی جدید شکل گرفت. تولید الکتریسیته با استفاده از میکروارگانیسمها بوسیله پیلهای سوختی میکروبی میتواند ب ه یک ی ا ز مناب ع تولی د انرژی سب ز د ر مقیاس بزرگ تبدی ل شود . در یک پیل سوختی میکروبی ، میکروارگانیسمها تشکیل یک سیستم الکتروشیمیایی را میدهند که سوبسترا توسط یک میکروارگانیسم اکسید میگردد و بواسطهی این فرآیند جریان الکتریسیته تولید میگردد. عوامل متعددی از جمله نوع سوبسترا، میکروارگانیسم، غشا و معماری پیل بر میزان الکتریسیته تولیدی آن تأثیرگذار هستند. این پیلهای سوختی میکروبی بر دو نوع باواسطه و بی واسطه میباشند و نحوهی تولید برق در این دو، اندکی باهم متفاوت است. پیلهای سوختی میکروبی در دستگاهها ی پزشکی ، صنای ع کشتیسازی، کشاورزی و موتورهای احتراقی و….کاربرد دارند.در این مقاله هدف، استفاده از پیلهای سوختی از نوع میکروبی با استفاده از میکرواورگانیسم اشرشیاکلی برای تولید برق میباشد.