سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: هفتمین همایش علمی تخصصی انرژی های تجدید پذیر، پاک و کارآمد
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
نادر مختاریان – گروه مهندسی شیمی دانشگاه آزاد واحد شهرضا
بتول خادمی – گروه مهندسی شیمی ،دانشگاه آزادواحد شهرضا

چکیده:
از آنجایی که جهان امروز ما به دنبال کشف روشهایی جهت تولید انرژی با استفاده از سوختهای تجدیدپذیر، مؤثر و با حداقل آلودگی است ، مطالعات در زمینه پیلهای سوختی در انواع مختلف آن، به عنوان معرفی یک تکنولوژی جدید شکل گرفت. تولیدالکتریسیته با استفاده از میکروارگانیسمها بوسیله پیلهای سوختی میکروبی میتواند به یکی از منابع تولید انرژی سبز در مقیاس بزرگ تبدیل شود. در یک پیل سوختی میکروبی ، میکروارگانیسمها تشکیل یک سیستم الکتروشیمیایی را میدهند که سوبسترا توسط یک میکروارگانیسم اکسید میگردد و بواسطهی این فرآیند جریان الکتریسیته تولید میگردد. عوامل متعددی از جمله نوع سوبسترا، میکروارگانیسم، غشا و معماری پیل بر میزان الکتریسیته تولیدی آن تأثیرگذار هستند. این پیلهای سوختی میکروبی بردو نوع باواسطه و بی واسطه میباشند و نحوهی تولید برق در این دو، اندکی باهم متفاوت است. پیلهای سوختی میکروبی در دستگاههای پزشکی، صنایع کشتیسازی، کشاورزی و موتورهای احتراقی و….کاربرد دارند.در این مقاله هدف، استفاده از پیلهای سوختی از نوع میکروبی با استفاده از میکرواورگانیسم ساکرومایسیس برای تولید برق میباشد