سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس داده کاوی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیده زهره سیدصالحی – دانشجوی کارشناسی ارشد ، دانشگاه شاهد پژوهشکده پردازش هوشمند علائم
علی مطیع نصرآبادی – استادیار دانشکده فنی، دانشگاه شاهد
وحید ابوطالبی – دکتری، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، پژوهشکده پردازش هوشمند علائم
امین محمدیان – کارشناس ارشد،پژوهشکده پردازش هوشمند علائم

چکیده:

در این مطالعه به بررسی ضرایب استخراج شده توسط تبدیل موجک Quadratic B-spline در مقایسه با دسته ویژگیهای حوزه زمان و فرکانس بر روی مجموعه دادگان II مسابقه BCI2005 پرداخته شده است. در اینجا تبدل موجک Quadratic B-spline بخاطر شباهت تابع مادرش به پتانسیل های عمل و همچنین شکل غیر متقارنش برای تشخیص مولفه P300 مناسب ارزیابی شده است. از 5 سطح ضرایب تبدیل موجک از ضرایب باندهای دلتا و تتا استفاده شد. همچنین مجموعه ویژگی های فرکانسی (فرکانسهای میانگین، نما و میانه) ضرایب AR و ویژگی های شکلی –ز مانی استخراج گردید. مجموعه ویژگی ها با سه معیار مقایسه شدنداول معیارتفکیک پذیری دیویس بولدین، دوم معیار درصد صحت طبقه بندی و سوم روش مبتنی همبستگی است. با هر سه معیار بهترین نتیجه مربوط به مجموعه ضرایب تبدیل موجک بود.
صحت طبقه بندی این دسته از ویژگی ها نیز 92% است که با استفاده از روش «10 بار – 10 دسته» بدست آمده است.