سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۵
نویسنده(ها):
عسگر شیرین زاده – دانشگاه آزاد اسلامی، واحد پارسآباد مغان، گروه کشاورزی، پارس آباد مغان
شهروز آقائی – دانشگاه آزاد اسلامی، واحد پارسآباد مغان، گروه کشاورزی، پارس آباد مغان

چکیده:
به منظور ارزیابی هیبریدهای دیررس امیدبخش ذرت دانه ای، شناسایی صفات مؤثر بر عملکرد، تعیین رابطه کمی بین عملکرد و سایر صفات مرتبط براساس برخی صفات مرفولوژیک و فنولوژیک، 8 هیبرید دیررس ذرت در قالب طرح بلو کهای کامل تصادفی در 3 تکرار در سال 1391 در استان اردبیل در 12 کیلومتری شهرستان پارس آبادمغان در روستای گوشلو مورد بررسی قرار گرفتند. صفاتی از قبیل عملکرد، اجزای عملکرد اندازهگیری و تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج تجزیه واریانس صفات نشان دادبین هیبریدهای مختلف از نظر تمامی صفات اختلاف معنیداری در سطح احتمال 1 درصد وجود دارد. مقایسه میانگین عملکرد دانه در هیبریدهای مختلف نشان داد که حداکثر و حداقل عملکرد دانه به ترتیب مربوط به هیبریدهایAS و 72 SC 700میباشد. ضرایب همبستگی خطی صفات مورد بررسی نشان داد که تعداد دانه در ردیف بیشترین همبستگی را با عملکرد دانه دارا میباشد.