سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

حمیدرضا محمد دوست چمن آبادی – استادیار دانشگاه محقق اردبیلی
علی اصغری – استادیار دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

امروزه مشکلات ناشی از مصرف علف کش ها باعث شده است تا محققان در کنترل علف های هرز به دنبال روش هایی باشند که کم تر به استفاده از علف کش ها وابسته باشد . آزمایشی به منظور بررسی تأثیر درازمدت تناوب زراعی، کاربرد کود شیمیایی و علف کش روی میزان آلودگی مزرعه چاودار زمستانه به علف های هرز و عملکرد دانه آن ها در سال های 2004 و 2005 در مزرعه تحقیقاتی درازمدت دانشگاه علوم کشاورزی تیمیریازوف مسکو انجام شد . تیمارهای شاهد ( عدم تیمار ) ، علف کش، کود کامل NPK و کود کامل به علاوه علف کش در کشت متناوب و متوالی چاودار زمستانه مطالعه گردید . تناوب زراعی تعداد و وزن خشک علف های هرز چاودار زمستانه را به طور معنی داری کاهش داد . کاربرد درازمدت کود شیمیایی تعداد علف های هرز را به طور معنی داری کاهش داد ولی بر وزن خشک آن ها تأثیر معنی داری نداشت . تناوب زراعی، کاربرد کود شیمیایی و علف کش درصد پوشش سطح زمین توسط چاودار را افزایش و درصد پوشش علف های هرز را کاهش داد، به طوری که در کشت متوالی درصد پوشش علف های هرز در تیمار شاهد 10 درصد و در تیمار کود شیمیایی به علاوه علف کش 3/33 درصد بود . نتایج آزمایش نشان داد که با اجرای تناوب زراعی و کاربرد کود کامل می توان بدون استفاده از علف کش ضمن کنترل مؤثر علف های هرز، حداکثر عملکرد را نیز به دست آورد .