سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۶
نویسنده(ها):
افشین عزیزی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی
یوسف عباسپورگیلانده – دانشیار
امیرحسین افکاری سیاح – دانشیار
مهدی نوشیار – استادیار

چکیده:
امروزه کاربرد تکنیکهایی نظیر پردازش تصویر و بینایی ماشین دربیشتر حوزه ها ازجمله حوزه کشاورزی رو به گسترش است تعیین ابعاد حجم و چگالی سیب زمینی نقش مهمی درفرایند نگهداری طراحی سیلوها و مخازن درجه بندی و جدانمودن مواد خارجی دارد لذا جهت روانه یک محصول با کیفیت و یکدست به بازار و کارخانجات نیاز به بکارگیری یک چنین سیستمی ضروری می نماید دراین مقاله برخی ازمولفه های ابعادی سیب زمینی مانند طول عرض ضخامت مساحت و حجم درچندین رقم مختلف با استفاده ازتکنیک پردازش تصویر محاسبه شدند مقایسه مقادیر بدست آمده با مقادیر اندازه گیری شده درازمایشگاه نشان میدهد که استفاده ازسیستم ماشین بینایی نتایج رضایت بخشی را به همراه داشته و نیز میتواند درنیل به اهداف کشاورزی دقیق یاریگر محققان و مدیران این عرصه باشد