سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

محمدمهدی طهرانی – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات خاک و آب
حسام مجللی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات .
رومینا رضایی – دانشجوی کارشناسی ارشددانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده:

گندم یکی از مهمترین محصولات استراتژیک کشاورزی است . باتوجه به نقش عنصر نیتروژن در تولید کمی و کیفی این محصول و نظر به معرفی بسیاری از کودهای حاوی عنصر نیتروژن در دهه گذشته بسیاری از سؤالات اساسی و بنیادی در رابطه با کارایی آن بدون پاسخ مانده است . استفاده متعادل از کودهای ازته در تولید اقتصادی محصولات زارعی و جلوگیری از آلودگی آبهای سطحی و زیرزمینی اهمیت زیادی دارد . در شرایط موجود برای تعیین نیاز سرک کودهای ازته در محصولات زراعی، به یک فرایند طولانی نیاز است، که شامل نمونه برداری از گیاه، خشک و آسیاب
کردن نمونه ها و سپس تجزیه شیمیایی آنها می باشد . براساس نتایج تجزیه مقدار توصیه کودی تعیین می شود ولی اکنون استفاده از کلروفیل سنج این روشها را حذف کرده و تسریع در نتایج صورت گرفته و با یک آموزش ساده به کاربران می توان از دستگاه استفاده کرد و در زمان تشخیص در مصرف کود صرفه جویی کرد . اعداد کلروفیل متر بدون توجه به نوع گیاه و مرحله رشد آن نامفهوم است . بنابراین دستگاه کلروفیل متر بایستی نسبت به گیاهان مختلف و مرحله رشد بخصوصی که بیشترین مقدار همبستگی با میزان کلروفیل برگ، عملکرد و یا ازت گیاه دارد، کالیبره گردد