سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
مرمره سادات شفیعی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور
محمدمهدی حسین زاده – استادیار دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی
رضا اسماعیلی – استادیارگروه جغرافیا، دانشگاه مازندران

چکیده:
حرکات توده ای در بسیاری از مناطق به صورت طبیعی به علت وجود سازندهای خاص و حساس و میز ان رطوبت صورت می گیرد . در وقوع زمین لغزش های حوضه آبخیز سادات محله، علاوه بر عوامل آب و هوایی، زمین شناسا سی، زیربارش ناشی از رودخانه، عوامل انسانی از جمله کاربری غیر اصولی اراضی، ایجاد بریدگی در اثر احداث جاده موجب تشدید این فرآیند شده است. اگرچه مطالعات در مورد زمین لغز ش های این منطقه از طریق تهیه شناسنامه لغزش انجام گرفته است، ولی تاکنون مطالعه ای از لحاظ عوامل ایجاد این زمین لغز ش ها و بررسی آن از لحاظ حساسیت با زمین لغزش صورت نگرفته است. هدف از این تحقیق، تهیه نقشه خطر زمین لغز ش با بهره گیری از مدل تحلیل سلسله مراتبی و GIS میباشد