سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی پژوهش های مهندسی رایانه
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
نرگس تابع معتوقی – دانشجویکارشناسیارشد، گروه کامپیوتر، دانشگاهآزاد اسلامیواحد دزفول،دزفول، ایران.
محمد خیراندیش – استادیار، کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول،دزفول، ایران.
سعید ستایشی – دانشیار، کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول،دزفول، ایران.

چکیده:
نگاشت متن به واج، فرآیند تبدیل متن نوشتاری، به نمایش آوایی آن و مرحلهای ضروری در سیستمهای تبدیل متن به گفتار میباشد. تبدیل متن به گفتار در بسیاری از زبانها مانند انگلیسی، فرانسوی و اسپانیایی توسعه یافته و تحقیقات فراوانی انجام شدهاست. زبان فارسی در مقایسه با زبانهای دیگر کمتر مورد توجه واقع شده است؛ زبان فارسی استثنائات و دشواریهای بسیاری دارد که پردازش آن را با مشکل روبرو میسازد، به عنوان مثال: عدم نمایش واکههای کوتاه و وجود کلمات همنویسه، سبب تعیین نادرست دنباله واجی کلمات میشود. در این مقاله با استفاده از روش مبتنی بر شباهت که یک روش داده محور می باشد، دنبالهواجی کلمات فارسی تعیین می گردد. پایگاه واژگان مورد استفاده در این پژوهش زایا میباشد که شامل 33 هزار لغت زبان فارسی است. نتایج ارزیابی نشان می دهد، دقت سیستم پیشنهادی در تعیین دنباله واجی جملات معادل با ٨3 % ، در تعیین دنباله واجی کلمات ٦٩ % و در تعیین دنباله واجی حروف ٦٨ % میباشد