سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۵
نویسنده(ها):
مرضیه قاسمی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دا
رفعت زارع بیدکی – استادیار دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه شهرکرد
سمیه شاطرآبشوری – دانشآموخته کارشناسی ارشد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه یزد.

چکیده:
بارش برف در یکحوزه آبخیز سبب ایجاد تغییرات مهمی در بیلان آب و انرژی میشود. در حوضههای برفگیر که رژیم بارش در آنها عمدتاً از نوع برف است برآورد سطح پوشیده از برف از اهمیت زیادی برخوردار است. با پایش به موقع سطح برف میتوان به اطلاعات مکانی و زمانی در خصوص منابع آب قابل دسترسو همچنین پیشبینی سیل ناشی از ذوب برف دست یافت. امروزه تکنولوژی سنجشاز دور و تصاویر ماهوارهای موجب پیشرفت عمدهای در عرصه مطالعه حوزههای آبخیز شده است و هر چه دادههای ماهوارهای بیشتری در زمان طولانیتر وجود داشته باشد ، تعیین روندهای آماری که به لحاظ اقلیمی اهمیت دارند آسانتر میگردد. یکی از کاربردهای عمده تکنولوژی سنجش از دور در مطالعه حوضههای آبخیز، تعیین اطلاعات مربوط به سطح پوشش برف است. در این تحقیق سطح پوشش برف زیر حوزه جونقان به کمک تصاویر ماهوارهایMODIS و استفاده از شاخصتمایز نرمال برفیNDSIبرای سال آبی 87 -86برآورد گردید و مشخصگردید در سال مورد بررسی بیشترین سطح پوششبرفاین حوزه مربوط به ماههای دی و بهمن بوده و از اسفند کاهشسطح پوششبرفدر منطقه دیده میشود.