سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران 1387

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

بابک شکری – پژوهشکده لیزر وپلاسما، دانشگاه شهید بهشتی
علیرضا نیکنام – پژوهشکده لیزر وپلاسما، دانشگاه شهید بهشتی
محمد محمودی – گروه فیزیک، دانشگاه زنجان
پریسا بختیارپور – گروه فیزیک، دانشگاه زنجان

چکیده:

توصیف انتشار لیزرهای پالسی فوق کوتاه پرتوان در اتمسفر نیازمند مدل ریاضی است که قادر به بیان انتشار غیرخطی این نوع از پالسها باشد. این مدل سه بعدی غیر خطی باید شامل جملاتی برای توصیف اثرات خطی و غیر خطی حاصل از انتشار پالسهای پر توان نظیر برهمکنش نسبیتی و اتمی الکترونها با میدان پالس اولیه و فرایند یونش باشد. همچنین محدودیت طولی این پالسها منجر به پراکندگی سرعت گروه و چیرپ شدگی پالس می شود که در اثر آن شکل اولیه پالس حین انتشار تغییر خواهد کرد. در این مقاله با استفاده از معادله شرودینگر غیر خطی به یک مدل برای توصیف انتشار سه بعدی این پالسها در کانال پلاسما با در نظر گرفتن این اثرات دست یافته ایم .استفاده از این مدل علاوه بر اثرات پراش , پراکندگی سرعت گروه , پراکندگی چرخشی رامان و اثر غیر خطی الکترونهای باند، شامل تاثیر اغتشاش محیط نیز میباشد.