سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

کبری مقصودی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه شهید باهنر کرمان
زینب هاشمی – دانشجوی کارشناسی گیاه پزشکی دانشگاه شهید باهنر کرمان
حسن فرح بخش – استادیار زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

از آنجا که جمعیت جهان ر وز به روز در حال افزایش است و تأ مین غذا برای افراد جامعه یکی از ارکان اصلی همـه دولـت می باشد، ر وش های پیشگیری و کنترل مناسب در مورد آفات، بیماری ها و علف های هرز که از عوامـل محدود کننـده تو لیـ د محصولات کشاورزی هستند امری مهم تلقی می شود . یکی از روش هـای پیـش گیری، اسـتفاده از گ یاهـان زراعـ ی مقـاوم بـه آفات است . مقاومت گیاهان نسبت به حشرات عبارت است از کیفیت های وراثتی گیاه که موجب می شود تا گیاهی از یک واریته یا گونه، در مقایسه با گیاه حساس که فاقد این کیفیت های ارثی می باشد از حمله حشره آفت، خسارت کم تری ببیند . مکانیسم های کیفی مقاومت گیا هان نسبت به حشرات عبارت از آنتی بیـوز، آنتـی زنـوز و تحمـل مـ ی باشـد . اسـتفاده از روش تولید ارقام مقاوم باعثکاهش آلودگی محیط زیست ، که یکـ ی از دلا یـ ل آن اسـتفاده بـی رویـه از سـموم شـیمیایی اسـت ، می شود . همچنین باعث حفظ . تنوع و انبوهی حشرات می شود و در نهایت با وجود محـدودیت در زمـین هـای کـشاورزی ، تولید در واحد سطح افزایش می یابد . با استفاده از ارقام مقاوم به تنهایی نمی توان حشرات آفت را به طور کامل کنتـرل کـرد و به کارگیری مدیریت صحیح آفات برای کنترل حشرات لازم است .