سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۶
نویسنده(ها):
محمدرضا سعیدافخم شعرا – استادیار گروه مرتع و آبخیزداری دانشگاه بیرجند
فاطمه سعیدافخم شعرا – دانش آموخته مهندسی شیمی از دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:
کمبود منابع آب خشکی محیط هدررفت و تلفات ابیاری سنتی دربخش کشاورزی و … ازاصلی ترین محدودیت های توسعه پایدا ردرکشور است میزان بارندگی کمتر ازمیانگین جهانی آن درایران افت سفره های آب زیرزمینی درغالب مناطق و نواحی کشور هدررفت و تلفات آب درسیستم های آبیاری سنتی این الزام را بوجود می آورد که برای ایجاد توسعه پایدار خصوصا دربخش منابع طبیعی محیط زیست و کشاورزی به سمت استفاده ازمنابع و روشهایی برویم تا بهره برداری بیشتر ازآب های موجود شود راه های گوناگونی برای وجود دارد که میتواند منجر به افزایش راندمان آبیاری دربخشهای مختلف کشاورزی شود به نظر می رسد یکی ازاین روشها استفاده ازمکملهای آبیاری است که میتواند کاهش مصرف آب را به همراه داشته باشد و توسعه پایدار را به ارمغان اورد دراین تحقیق عصاره گیری ازگیاهان مقاوم بخشکی و شوری انجام شد وبرای ساخت مکمل ها ازفرمولهای شیمیایی عصاره های طبیعی این گیاهان استفاده گردید