سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
موسی فرهادیان – پژوهشگاه مواد و انرژی، کرج، مشکین دشت
بابک رئیسی –
پروانه سنگ پور –
علی خانلرخانی –

چکیده:
هیدروکربن های آروماتیک چند حلقه ای PAH ترکیباتی سرطان زا بوده و باعث جهش ژنی می شوند و از منابع مختلفی مانند احتراق ناقص حامل های انرژی، آتش سوزی های ناخواسته و تخلیه نامناسب نفتکش ها وارد محیط می شوند و حذف آنها از محیط زیست ضروری به نظر میرسد. در این تحقیق نفتالن به عنوان یکی از ترکیباتPAHانتخاب شد و میزان حذف آن با نانوذرات اکسید تنگستن بررسی شد . نانوذرات دارای مساحت سطح قابل توجهی بوده و از آنها به عنوان جاذب جهت حذف ترکیبات سمی استفاده می شود. در این تحقیق نانوذرات اکسید تنگستن به روش شیمیایی سنتز شده و با پراش پرتواشعه ایکس وBETمشخصه یابی شدند. مساحت سطح نانوذرات سنتز شده40m2/g و اندازه کریستالیآنها حدود10nmبدست آمد. برای اندازه گیری میزان حذف این ترکیبات از کروماتوگرافی مایع با کاراییHPLC بالا استفاده شد . مکانیزم جذب نفتالین بر روی نانوذرات اکسید تنگستن بررسی شده و نتایج نشان دادند که جذب نفتالین روی نانوذرات اکسید تنگستن سنتز شده با مکانیزم جذب همدمای لانگمیور تطابق خوبی دارد و می تواند حدود 50 % نفتالن را جذب نماید