سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

آزاده غلامی – دانش آموخته کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی گیاهی- دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین
محمدصادق نجفی – استادیار دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین
حمید گله داری – استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز
محمدحسین دانشور – دانشیار دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین

چکیده:

به منظور بررسی تنوع ژنتیکی ارقام کلزا، 16 رقم تجاری کلزای خارجی انتخاب شد . استخراج DNA از برگ انجام شد . جهت تعیین کیفیت و کمیت DNA استخراج شده، از الکتروفورز بر روی ژل آگارز 0/7 درصد و روش اسپکتروفتومتری استفاده شد. واکنش زنجیره ای پلیمراز با استفاده از 24 آغازگر تصادفی RAPD انجام گرفت . از میان 24 آغازگر استفاده شده، 20 آغازگر چند شکلی مطلوبی ایجاد کردند . در مجموع 290 باند تولید شد که 228 عدد از آنها چند شکل بودند و درصد چند شکلی، 78/62 درصد برآورد شد . تشابه ژنتیکی بین لاین ها، با استف اده از ضریب تشابه ژاکارد تعیین گردید . دامنه تغییر تشابه بین 0/582 تا 0/889 و میانگین 0/709 بود. دندروگرام حاصل از تجزیه خوشه ای، لاین ها را در دو دسته قرار داد. در ضمن به منظور مقایسه لاین ها از نظر خصوصیات زراعی، از تحلیل واریانس یکطرفه (F) استفاده گردید. دندروگرام حاصل از تجزیه خوشه ای داده های زراعی نیز، لاین ها را در دو دسته قرار داد.