سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
امید بهمنی – استادیار گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده:
در این تحقیق دادههای بارش سالانه یک دوره آماری 20 ساله 2006-برای ایستگاههای حوزه آبریز دریاچه ارومیه به منظورتحلیل آماری بارش و تعیین سالهای مرطوب و خشک مورد استفاده قرار گرفت. به منظور تعیین و تفکیک سالهای مرطوب، نرمال وخشک از نمایههای مختلف رطوبتی درصد نرمال بارشPNPI و نیچهNitzche در این تحقیق استفاده شد. از نظر تفکیک سالهای مرطوب و خشک، در ایستگاههای مورد مطالعه اغلب بارشها نرمال بوده و سالهای خشک و مرطوب نیز بصورت دورهای قابل مشاهده میباشند که سالهای دارای بارش نرمال از فراوانی و استمرار بیشتری نسبت به سالهای مرطوب و خشک برخوردارند. از میان نمایههای بارش، مدل درصد نرمال بارشPNPI به دلیل داشتن قابلیتهای بیشتر از جمله تفکیک دقیقتر طبقهها در هر یک از پدیدههای ترسالی و خشکسالی با دقت بالاتر در جدا سازی دورههای مرطوب و خشک، مدل ارجح در این تحقیق شناخته شد