سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس داده کاوی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

زهرا میرزامومن – دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه علم و صنعت ایران
ستار هاشمی – دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه علم و صنعت ایران
محمدرضا کنگاوری – دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در این مقاله، نتایج اولیة استفاده از مدل مجموعه کلاسه کننده های متخصصEnsemble of Experts (EOE) در دادهکاوی داده های جریانی گزارش ش ده استEOE کلاس هک نندة دودویی مجزا تشکیل شده است که هر یک مسوول k از تشخیص نمونه های یک کلاس خاص از نمونههای سایر کلاس ها هستند. برای کلاس بندی یک نمون ة جدید، تمام ای نk کلاسهکنندهاجرا می شوند و رای کلاسهکنندهای که بیشترین اطمینا ن ر ا داشته باشد ا ن تخاب می شود. بنابراین این مد ل کاملا با مد ل های مجموعهای موجود برای داده کاوی داده های جریانی که اغلب آنها از کلاس ه کنندههای چندکلاسه ساخته شد ه اند، یعنی در آنها هر یک از اعضا دقیقا کلاس یک نمو ن ة ورودی را از بین ه م ة کلاس های موجود انتخاب م ی کند، متفاوت است. ما در مورد فوای د و مشکلات این مدل در داده کاوی داده های جریانی و راه حل های آنها تحقیق و بررسی کرد ه ایم. همچنین رو ی چهار مجموعه داد ة معروف، دقت کلاس بندی و زمان اجر ا ی این مدل را با چهار مدل موفق در داد ه کاوی داده های جریان ی مقایسه کرده ایم. تحلیل های تئوری و شواهد تجربی نشان م ی دهند که این مدل می تواند یادگیر ی و بروزرسانی سریعتر و دقت کلا س بندی بالاتر ی را نسبت به بسیاری از الگوریتم های معروف داده کاوی داده های جریانی موجود ارائه ده د . انتظار می رود که این نتایج مورد توجه و علا ق ة محققان در این زمینه قرار ب گیرد، چرا که یک روش ساده ول ی عالی و کارامد در مقایسه با مد ل های دادهکاوی موجود برای دادهها ی جریانی پیشنهاد میدهد.