سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمد فرجی مهیاری – کارشناس ارشد- دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی مکانیک
سعید میعادصالحی – کارشناس ارشد- دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی هوافضا

چکیده:

در این مقاله استفاده از کنترلر فازی برای تهویه مطبوع طبیعی ساختما نهایی که دارای یک مولد گرمایی در خود می باشند، مورد بررسی قرار گرفته است. امروزه بدلیل قیمت گران انرژی، رو یکرد فزاینده ای به استفاده تهویه مطبوع طبیعی در ساختما نها مشاهده م یشود. همچنین امروزه بطور تجربی اثبات شده که استفاده از کنترلر فازی به جای کنترلرهای کلاسیک محاسن زیادی دارد. در این مقاله سعی شده تا یک کنترلر فازی، به گون های طراحی شود که توسط آن، شرایط راحتی برای ساکنین ساختمانی که دارای یک مولد داخلی گرما م یباشد، به کمک تهویه مطبوع طبیعی فراهم شود. کنترلر طراحی شده سه ورودی دارد که عبارتند از: دمای هوای داخل ساختمان، دمای هوای خارج ساختمان و سرعت باد. خروجی کنترلر هم میزان باز بودن پنجر ههای ساختمان را نشان م یدهد. در این مقاله، انتخاب و آنالیز توابع عضویت و قوانین فازی، برای متغییرهای ورودی و خروجی مورد بررسی قرار است. ساختمان در نظر گرفته شده برای مد لسازی در مقاله، مرکز کامپیوتر دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف م یباشد که مولدهای حرارتی آن، کامپیوترها، کاربران و لام پهای داخل مرکز کامپیوتر م یباشند.