سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
تعداد صفحات: ۳
نویسنده(ها):
آیدا جوانمرد – دانشکده کشاورزی – دانشگاه تربیت مدرس تهران
فروغ سنجریان – پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
زهره حمیدی اصفهانی – پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

چکیده:
قارچ رشته‌ای Mortierella alpina علت قابلیت در تولید اسیدهای چرب غیر اشباع و ضروری از جمله قارچ‌های مهم صنعت غذا می‌باشد. در این پژوهش به ریسه‌های قارچی alpina . M با استفاده از باکتری Agrobacterium rhizogenes سویه 15834 حاوی پلاسمید pBI121 تراریخت گردید. سیستم‌های قارچی دست‌نخورده به همراه سلول‌های باکتریایی در چهار دیوار یک، دو، سه و چهار ساعته در محیط کشت القا در دمای 25 درجه نگهداری شدن و چهار روز پس از انتقال به محیط هم کشتی به محیط کشت انتخابی جهانی سفوتاکسیم در یزد بردن سلول‌های باکتری منتقل شدند. پنج روز پس از مشاهده اولین ریسه های قارچی و اطمینان از عدم رشد سلول‌های باکتریایی در محیط کشت انتخابی کلنی های حاصل از رشد سلول‌های قارچ برای رنگ‌آمیزی هیستو شیمیایی GUS استفاده شود. نتایج حاصل از رنگ‌آمیزی، تراریختی موفق قارچ alpina . M را با استفاده از این تکنیک تأیید نمود. این اولین گزارش از تراریختی قارچ با A rizogenes است با توجه به تعداد گزارش بسیار کم استفاده از این باکتری در تراریختی قارچ‌ها (تنها یک گزارش در پارچه دیگر) مطالعات و آزمایشات بیشتر پریدگی بسازی این روش نیاز است.