سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنفرانس نیروگاههای برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مازیار یزدانی دماوندی – دانشگاه تربیت مدرس
پیام تیمورزاده بابلی –
محسن پارسامقدم –

چکیده:

با این روند رو به افزایش مصرف سوختهای فسیلی لزوم استفاده بهینه از این منابع ارزشمند روزبهروز بیشتر حس میشود. استفاده از سیستمهای تولید همزمانCHP) علاوه بر تولید برق در محل مصرف که موجب کاهش تلفات افزایش راندمان کلی سیستم و تاخیر در توسعه شبکه انتقال میشود، گرمای خروجی انرژی گرمایی بخش خانگی را تامین میکند. پس بازده کلی سیستم های تولید همزمان بسیار بیشتر از سیستمهای سنتی میباشد و یکی از راهکارهایکارا برای مدیریت مصرف میباشد. در ایران نیز با توجه به فرصتهای بالای صرفهجویی انرژی در این بخش نیاز برای شناخت و به کارگیری این فنآوری احساس می شود، از سویی دیگر به دلیل پرداخت یارانه بالا از سوی دولت، نیاز کاهشمصرف انرژی به شدت احساس میشود و این مورد شاید روزنه امیدی برای گسترش تولید همزمان در کشور باشد. در اینمقاله تلاش شده است با بهرهگیری از تجارب کشورهای پیشرو در این امر طرحی برای تولید همزمان خانگی در ایران پیشنهاد شود و با ارزیابی اقتصادی اجرای این طرح در طی دورهی مطالعه میزان سودآوری این پروژه برای مشترکین خانگی در ایران مشخص گردد.