سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش سراسری کاربرد فناوریها و روشهای نوین در علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

امیر عادلی سرچشمه – دانشجوی کارشناسی ارشد اکتشاف معدن دانشکده فنی دانشگاه تهران
غلامرضا الیاسی – دانشجوی کارشناسی ارشد اکتشاف معدن دانشکده فنی دانشگاه تهران
عباس بحرودی – استادیار دانشکده معدن دانشکده فنی دانشگاه تهران

چکیده:

وجود حجم عظیم نقشهها از منابع مختلف، در مقیاسها و فرمتهای متفاوت و عدم وجود راهکارهای مناسب در تلفیق حجم وسیع اطلاعات، تهیه نقشه پتانسیل معدنی را با مشکل مواجه ساخته است. استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی ضمن آنکه میتواند درساماندهی اطلاعات مربوط به مطالعات اکتشاف ذخایر معدنی مورد استفاده قرار گیرد، توانایی آن را دارد که تهیه و تلفیق لایههای اطلاعاتی مختلف را در قالب مدلهای گوناگون، با سرعت و دقت بیشتری انجام داده و به عنوان پشتیبانی برای تصمیمگیریهای فضایی مورد استفاده قرار گیرد.در این مقاله به عنوان مطالعه موردی نقشه پتانسیل معدنی در اندیس سوناجیل واقع در آذربایجان شرقی تهیه شده است. مراحل اصلیتهیه نقشه پتانسیل معدنی شامل تعیین فاکتورهای تشخیص کانیسازی، آمادهسازی اطلاعات، تهیه نقشههای فاکتور و تلفیق نقشهها و ارزیابی نتایج میباشد. لایههای مورد استفاده شامل لایههای تیپ سنگشناسی، گسل، آلتراسیون، نشانههای کانیسازی، ژئوفیزیک و ژئوشیمی میباشند. نقشههای فاکتور با استفاده از دانش کارشناسی، وزندهی و در غالب یک شبکه استنتاجی و با بکارگیری مدل همپوشانیشاخص تلفیق شدهاند. در نهایت با توجه به نقشه پتانسیل معدنی، محتملترین منطقه نسبت به سایر مناطق از نظر وجود کانیسازی مس پرفیری بصورت دو کانون احتمالی شمالشرق و جنوبغرب بر روی نقشه نهایی تعیین شده است و ادامه عملیات اکتشافی تنها در این مناطق توصیه میشود