سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: دومین همایش ملی نفت، گاز و پتروشیمی
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
فرشته حیدری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک دانشکده علوم گروه شیمی
مجید رمضانی –
ستار ابراهیمی یونسی –

چکیده:
روشی ساده سریع حساس میکرواسختراج برای پیش تغلیظ و تعیین مقادیرناچیز کبالت براساس استخراج با تشکیل حلال مایع یونی درمحل ISFME درحضور سدیم هگزا فلوئور فسفات معرفی گردید درابتدا کبالت توسط لیگاند سنتزی 2-3-4 -کلروفنوکسی متیل -5-مرکپتو-4و2و1-H4 تیازول -4-ایلمینو متیل فنل CPMTP کمپلکس شده و سپس به داخل حلال پخش کننده 1-هگزیل 3-متیل – ایمیدازولیوم هگزا فلوئوروفسفات Hmim][PF6 که درنتیجه افزایش مقدارکمی ازNaPF6 به 1-هگزیل-3-متیل – ایمیدازولیوم تترافلوئوروبورات[Hmim][BF4 حاصل گردیده است استخراج می گردد پس ازسانتریفوژ کردن محلول ذرات ریز فازاستخراجی درته یک لوله ازمایش مخروطی ته نشین میگردد فاز ابی رویی را خارج کرده و کبالت موجود درفاز زیرین را پس ازرقیق سازی مناسب توسط دستگاه جذب اتمی شعله اندازه گیری می نماییم فاکتورهای موثربربازدهی استخراج نظیر PH مقدار گونه کمپلکس کننده NaPF6 ،[Hmim][BF4 بررسی و بهینه شد درشرایط بهینه انحراف استاندارد نسبی برای 1/93درصد حاصل نمودمنحنی کالیبراسیون پس ازعمل استخراج دارای دامنه خطی 150-5با ضریب همبستگی 0/998 می باشد حدتشخیص ازرابطه 1 /77 ، DL=3 Sb/m میکروگرم برلیتر می باشد و فاکتور تغلیظ برابر 89 است