سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۵
نویسنده(ها):
نسرین دارمی زاده – کارشناس ارشذ رشته گیاهپسشکی-شناسایی و مبارزه با علف های هرز
سیده سارا موسوی طلب – دانشجوی کارشناسی ارشذ توسعه روستایی, پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانش
فراس دهداری – استاد دانشگاه پیام نور بنذر امام خمینی )ره(

چکیده:
بنابرآنچه اعلام می شود سالانه حدود 30درصد ازمحصولات کشاورزی تولید شده حداقل معادل غذای 15 میلیون نفر درمراحل کاشت داشت و برداشت و پس ازبرداشت بهصورت ضایعات از بین می رود برهمین اساس ضرورت دارد به خط مشی سیاست کلان راه کارهای عملی و اجرایی جهت جلوگیری ازضایعات ازجانب دولت و نیز بالا بردن سطح آگاهی عمومی درکاهش ضایعات اهمیت داده شود کاهش ضایعات نیاز به مدیریت دربخشهای دولتی و خصوصی دارد که درآن بایستی به تشکلهای دولتی و خصوصی اهمیت محصول سیاستهای حمایتی دولتی تشکلها و اتحادیه های کشاورزی درقبل و پس ازبرداشت توجه کافی و لازم شود حمایت ازکشاورزان درجهت افزایش بهره وری محصول و نیز اصلاح نظام خرید تضمین محصولات و بهبود بسته بندی محصولات کشاورزی ازجمله راههای کاهش ضایعات موادغذایی و محصولات کشاورزی به شمار می رود همچنیندراین میان اموزش و ترویج می تواند به عنوان بازویی توانمند درتوسعه اصلاحکارایی و اجرای فعالیت های مناسب کاهش ضایعات باشد.