سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش سراسری کاربرد فناوریها و روشهای نوین در علوم زمین

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

غلامرضا الیاس – دانشجوی کارشناسی ارشد اکتشاف معدن دانشکده فنی دانشگاه تهران
امیر عادلی سرچشمه – دانشجوی کارشناسی ارشد اکتشاف معدن دانشکده فنی دانشگاه تهران
عباس بحرودی – استادیار دانشکده معدن دانشکده فنی دانشگاه تهران

چکیده:

تصمیمگیری یکی از مسائلی است که همواره پیش روی انسان قرار داشته و نحوه تصمیمگیری صحیح همواره مورد توجه بشر بوده است. در رویارویی با مسائل چند معیاری در علوم زمین، استفاده از روشهای مختلف تصمیمگیری در بهبود نتایج حاصل تاثیر قابلملاحظهای دارد. توجه به مسائل تصمیمگیری چندگانه و لحاظ کردن معیارهای متعدد موثر در وقوع یک پدیده میتواند باعث دست- یابی به نتیجه مطلوب و کاهش زمان و هزینه در پروژههای معدنی شود. از سوی دیگر سامانه اطلاعات جغرافیایی دارای کاربردهای وسیعی در بسیاری از رشتههای کاربردی بخصوص در زمینه زمینشناسی و معدن بوده و مدیران اکتشاف میتوانند ازGIS به منظور تلفیق لایههای اطلاعاتی و تهیه نقشه پتانسیل معدنی به منظور تصمیمگیری در مورد اولویتهای اکتشافی آینده استفاده نمایند. بااستفاده ازGIS و فنون تصمیمگیری به هنگام حل مسئله تصمیمگیری فضایی، تصمیمگیری با ثمربخشی و کارایی بیشتری همراه می- شود. با توجه به مشکلات موجود در فرآیند تصمیمگیری و عدم وجود استانداردهای کافی در این زمینه بخصوص در رشتههای زمین شناسی و معدن و به منظور رفع این مشکلات، در این مقاله به بررسی نقشGIS و تصمیمگیری در اکتشاف ذخایر معدنی پرداخته شده است. همچنین با توجه به رشد روزافزون استفاده از تصمیمگیری در مسائل معدنی به بررسی پردازش دلفی به عنوان یک روش موفق در عرصه تصمیمگیری درGIS و علوم زمین پرداخته شده است. روش دلفی علاوه بر دارا بودن مزایای موجود در دیگر تکنیکهای تصمیمگیری، دارای ویژگیهایی میباشد که موجب بکارگیری آن در زمینههای مختلف تکنولوژی وGIS شده است.