سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس ملی توسعه نظام اجرایی پروژه های عمرانی، صنعتی و شهری

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

امین پاداش – دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد مدیریت محیط زیست واحد علوم و تحقیقات اهواز

چکیده:

مبلم ان و تجهیزات شهری ، شبکه های حمل و نقل شهری همچون مترو، اتوبوس ، سواری ، ساختمان های آموزشی ، درمانی ، اداری ، زیارتی و حتی مساجد و فضاهای ورزشی و تفریحی ، از جمله امکانات و تسهیلات موجود در یک کلانشهر هستند که برای هر یک از آنها در یک نظام مدیریت شهری تعریفی وجود دارد ؛ در این میان تعاملات بخش های سیاست گذار ، کارفرمایی و اجرایی به منظور توسعه صحیح و زمانمند پروژه های شهری در همواره بعنوان معضلی ، کمتر مورد توجه مدیریت اجرائی کلان شهر قرار گرفته است . [ ۵ ]
نظام مدیریت ایمنی ، بهداشت و محیط زیست سامانه ای د ر جهت برقراری توجهات دو دیدگاه علمی و کاربردی مشترک به مسائل بهداشت ، ایمنی و محیط زیست است که در چارچوب قوانین سازمانی و ملی قابل اجراست سیستم مدیریت ایمنی SMS هسته مرکزی این استراتژی می باشد . شرکت های معتبر نفتی اروپاو آمریکا، دانشگاه های معتبری همچ ون UBC کانادا و ABERDEANانگلیس ،تحت عنوان " نظام مدیریت بهداشت،ایمنی و محیط زیست کلیه فعالیتهای مربوط به سه بخش بهداشت، ایمنی و محیط زیست را به طور همزمان و تحت یک مدیریت دنبال می کنند . [1]
در این مقاله با ارائه مفاهیم اساسی و بنیادی این سیستم )HSE سعی شده که ضمن تعریف عناصر و الزامات HSE ، نقش آن را در شناسائی و اندازه گیری شاخص های عملکردی در توسعه پروژه های شهری یک کلان شهر همچون تهران پرداخته شود . در حقیقت هدف ازاین طرح برقراری نظام HSE به منظور پیش بینی و شناسائی جنبه های ایمنی و محیط زیست ، با تکی ه بر الزامات و قوانین حفاظت ایمنی افراد و محیط زیست از یک سو و لحاظ کردن نیازها و محدودیتهای پروژه های شهری از سوی دیگر است . [ ۲ ]
نظام مدیریت ایمنی ، بهداشت و محیط زیست ) )HSEMS نتایج قابل ملاحظه ای را نسبت به دیگر روش ها در پی داشته است چرا که این سیستم م دیریت نیز همانند یک سیستم مدیریت یکپارچه جزئی از سیستم مدیریت کلی یک کلان شهر محسوب گردیده و فقط به منظور سهولت ، همیاری و تعامل در جهت اجرای طرح های توسعه شهری این موضوع را خط مشی خود قرار داده است .