سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدرضا موسوی فیرده – کارشناس ارشد کنترل – تهران
علی جعفرقلی – کارشناس ارشد مهندسی هوافضا – تهران

چکیده:

اساسًا مشخصات و ویژگ یهای دینامیکی موتورهای سوخت مایع در باز هی فرکانسهای پایین به شدت وابسته به دینامیک شی رهای کنترل درون موتوری است. به این لحاظ، در فرآیند طراحی سیست مهای تنظیم و کنترل، ارزیابی خصوصیات دینامیکی ای نگونه دستگا هها در حالت مستقل و با توجه به الزامات فنی تعریفی، از اهمیت ویژ های برخوردار اس ت. در این تحقیق محاسبه و تحلیل مشخصههای دینامیکی شیر کنتر ل دبی – اثر غیر مستقیم – مولدِگاز یک موتور سوخت مای ع مد نظر قرار گرفته است. روند ارایه شده مبتنی بر تبیین معادلات حاکم در فرم لاپلاس – به صورت معادلات خطی بیبعد شده -، استنتاج توابع تبدیل شیر نسبت به فشارهای ورودی و کنترلی و در نهایت بررسی و تحلیل رفتار دینامیکی م یباشد. شبیهسازی در محیط سیمولینک نرمافزار مطلب انجام شده است.