سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
خدیجه بذرافکن – دانشجوی کارشناسی ارشد بخشترویج و آموزشکشاورزی دانشگاه شیراز
غلامحسین زمانی – عضو هیات علمی بخشترویج و آموزشکشاورزی دانشگاه شیراز

چکیده:
دانشگاهها و مراکز آموزشعالی عهده دار رسالتهایی چون تولید دانش، تربیتنیروی متخصصمورد نیاز جامعه، گسترشفناوری، نوآوری و خلاقیتهستند. برای قرارگرفتن در جاده توسعه و جلوگیری از عقب ماندگی باید شرایطی فراهم شود که دانشگاهها بتوانند دانشجویان را برای به کارگیری فناوری جدید و پذیرشمسئولیتهای مختلفدر سطح سازمان و جامعه پرورشدهند.هدفاز این مقاله که با روشتوصیفی و مطالعه کتابخانه ای صورتگرفته، بحثو بررسی پیرامون چالشها وفرصتهای نظام آموزشعالی در تامین نیازهای مهارتی نیروی انسانی مورد نیاز بازار کار و وظایفموسساتآموزشی در این راستا می باشد. در نهایتپیشنهاداتی برای موسساتآموزشی به منظور توانمند سازی دانشجویان ارائه گردید.