سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

مهدی صادقی پورمروی – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی ورامین

چکیده:

در عصر کنونی استفادههای غیر اصولی و حتی در برخی موارد استفادههای برنامهریزی شده زندگی صنعتی، منجر به ایجاد اراضی غیر قابل استفاده شده است . اراضی بمباران شده ناشی از جنگهای ویرانگر، زمینهای تخریب شده بجا مانده از زلزله، سیل و آتشفشان، زمینهای باقیمانده حاصل از تخریب آپارتمانهای بزرگ، اراضی زیر و رو شده خاکریزهای جنگی و اراضی حاصل از استخراج کانسارهای روباز (Anthrosols) ، نمونههایی از این قبیل هستند . این تحقیق به بررسی وضعیت اصلاح حاصلخیزی چنین خاکهایی میپردازد و بررسی وضعیت اقتصادی، اجتماعی،
فرهنگی، زیست محیطی به منظور ارائه یک راهکار جامع الزامی خواهد بود که البته در این مجال نمیگنجد . تحقیقات در مناطق مختلف جهان، اثرات کمپوست را در حاصلخیزی خاک نشان داده است در یک بررسی استفاده از شیرابه کمپوست بر روی خاکهای آهکی باعث افزایش معنیدار عملکرد برنج و اسفناج شد تحقیقی بیانگر موثر بودن استفاده از کمپوست به همراه کودشیمیایی نیتروژن در افزایش عملکرد گندم بود در یک بررسی استفاده از فاضلاب برای توسعه جنگل و کشاورزی پیشنهاد شد