سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

وحید اصفهانیان – دانشیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تهران
علی احمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دان شکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تهران

چکیده:

در مقاله حاضر مدل تجزیه ثانویه قطرات اسپری در کد محاسـباتی KIVA اصلاح می گردد . برای ایـن منظـور مـدل تجزیـه مـوجی کلـوین هلمهـوتز جایگزین مدل تجزیه تـشا به تیلـور 2 کـه در کـد محاسـباتی KIVA مـورد استفاده قرار می گیرد، شده است . روش جدیـد براسـاس تحلیـل ناپایـداری جت مایع استوار است و مـی توانـد رژیمهـای مختلـف تجزیـه کـه ناشـی از ترکیبهای گوناگون نیروی اینرسی، کشش سطحی و آیرودینـامیکی اسـت را پیش بینی نمای د . در مدل جدید بر خلاف مدل قبلی دو توزیع اندازه قطـرات ثانویه پیش بینی می گردد که این مساله تاثیر بسیاری در پـیش بینـی توزیـع بخار سوخت دارد . پس از مدلسازی عددی تجزیه موجی کلوین هلمهـولتز و اعمال آن به کد محاسباتی KIVA ، خصوصیات اسپری از قبیـل پیـشروی، انــدازه قطــرات و مکــان ذرات بــرای مــدل جدیــد بــا مــدل قبلــی و نتــایج آزمایشگاهی مقایسه شده است .