سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین همایش سراسری علوم پایه

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

موسی علی پور – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر- کارشناس ارشد شیمی پلیمر- عضو هیات علمی
شاهین تفنگدارزاده – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر- دکترای شیمی آلی- عضو هیات علمی

چکیده:

ترکیب حجیم و جدید ارگانوسیلیکون HC(Me2SiCH2CH2CH2OCH2CycloCHCH2O)3 از روش هیدروسیلیلاسیون تریس (دی متیل سایلیل) متان (HMe2Si)3CH و آلیل گلیسیدیل اتر (AGE) در حضور کاتالیزور H2PtCl6 سنتز شد. پلی سیلوکسانهای حاوی گروه های 3-(3،2- اپوکسی پروپوکسی) پروپیل و کلرومتیل فنیل از طریق هیدروسیلیلاسیون AGE و کلرو متیل استایرن (CMS) با پلی متیل سیلوکسانهای حاوی هیدروژن سنتز شد. هر دو نوع پلیمر با مشارکت ترکیب حجیم تریس (تری متیل سایلیل) متیل (تریسیل = (Me3Si)3C) قابل اصلاح بودند. گروه های تریسیل از طریق واکنش بین مازاد تریسیل لیتیم با بنزل کلراید و گروه های اپوکسی بصورت زنجیرهای جانبی به پلیمرهای حاصل متصل می شدند. گروه های اپوکسی نسبت به واکنش با TsiLi در مقایسه با گروه های کلرومتیل، فعالیت بیشتری نشان می دهند واکنش حلقه باز شدن بین گروه های اپوکسی و TsiLi با سرعت بیشتری انجام می گیرد.