مقاله اعتباريابي مقياس مقابله با موقعيت هاي استرس زاي اندلر و پارکر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار 1389 در مجله علوم رفتاري از صفحه 1 تا 7 منتشر شده است.
نام: اعتباريابي مقياس مقابله با موقعيت هاي استرس زاي اندلر و پارکر
این مقاله دارای 7 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مقياس مقابله با بحران
مقاله روايي
مقاله اعتبار
مقاله ساختار عاملي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قريشي راد فخرالسادات

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: پژوهش حاضر با هدف بررسي روايي و اعتباريابي مقياس مقابله با بحران اندلر و پارکر انجام شد.
روش: نمونه آماري پژوهش 410 دانش آموز سال اول دبيرستان هاي مختلف شهر تبريز بودند که به روش نمونه گيري خوشه اي چندمرحله اي انتخاب شدند. نمونه ها با اجراي مقياس مقابله با بحران اندلر و پارکر و پرسش نامه شيوه هاي مقابله بيلينگز و موس مورد ارزيابي قرار گرفتند. براي بررسي روايي سازه، روش تحليل عاملي اکتشافي و تجزيه به مولفه هاي اصلي مورد استفاده قرار گرفت و براي محاسبه اعتبار از روش بازآزمايي، دو نيمه سازي و آلفاي کرونباخ استفاده شد.
يافته ها: مولفه هاي به دست آمده %58 کل واريانس را تبيين کردند.
نتيجه گيري: تعداد عامل هاي استخراج شده نهايي، عوامل اصلي مورد توافق اندلر و پارکر را به دست مي دهد که با نتايج تحليل عاملي پژوهش حاضر تا حد بسيار بالايي هماهنگي دارد و نشان مي دهد که اين مقياس از روايي مناسبي برخوردار است. بين عوامل مقياس نيز هماهنگي و همبستگي وجود دارد. ابزار و مقياس هاي فرعي آن از اعتبار و روايي قابل قبول برخوردار است.