مقاله اعتباريابي و پايايي مقياس تعيين سطح آرام سازي گلاسكوي اصلاح شده با پالما و كوك در بيماران بزرگسال بستري در بخش مراقبت ويژه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان 1388 در پرستاري مراقبت ويژه IRANIAN JOURNAL OF CRITICAL CARE NURSING (IJCCN) از صفحه 75 تا 79 منتشر شده است.
نام: اعتباريابي و پايايي مقياس تعيين سطح آرام سازي گلاسكوي اصلاح شده با پالما و كوك در بيماران بزرگسال بستري در بخش مراقبت ويژه
این مقاله دارای 5 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آرام سازي
مقاله پايايي
مقاله روايي
مقاله بخش مراقبت هاي ويژه
مقاله بزرگسال
مقاله گلاسكوي اصلاح شده با پالما و كوك

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عزيزي عظيم
جناب آقای / سرکار خانم: تدريسي سيدداوود
جناب آقای / سرکار خانم: عبادي عباس
جناب آقای / سرکار خانم: اسدزندي مينو
جناب آقای / سرکار خانم: باباتباردرزي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: مدني سيدجلال
جناب آقای / سرکار خانم: محمودي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: سالاري محمدمهدي
جناب آقای / سرکار خانم: جوادي نسب مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: سياوش وهابي يداله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اهداف: هدف از اين مطالعه تعيين اعتبار و پايايي مقياس تعيين سطح آرام سازي گلاسكوي اصلاح شده با پالما و كوك در بيماران بزرگسال بستري در بخش هاي مراقبت ويژه در ايران بود.
روش ها: اين تحقيق از نوع روش شناختي است. بعد از ترجمه نسخه انگليسي مقياس گلاسكوي اصلاح شده با پالما و كوك به زبان فارسي با استفاده از روش ارزيابي كيفيت زندگي بين المللي، 120 بيمار با استفاده از روش نمونه گيري غيراحتمالي ساده در دسترس و مبتني بر هدف انتخاب شدند. هشت نفر ارزياب (شامل محقق اصلي، شش پرستار و پزشك مقيم بيهوشي) بيماران را مورد بررسي قرار دادند و به طور مستقل با استفاده از مقياس گلاسكوي اصلاح شده با پالما و كوك و گلاسكوي كوما نمره اي براي هر بيمار ثبت كردند. محقق اصلي، نمره اي براي مقياس آنالوگ بصري و نمره اي نيز براي مقياس ريچموند به منظور ارزيابي اعتبار اين مقياس ثبت مي كرد.
يافته ها: پايايي بين ارزيابان براي مقياس گلاسكوي اصلاح شده با پالما و كوك «عالي» بود. ضريب همبستگي بين طبقات در گروه آموزش ديده 0.999 و نمره ضريب كاپا كه نشان دهنده توافق بين ارزيابان است نيز 0.999 بود. آزمون هاي اعتباريابي ارتباط بالايي بين مقياس گلاسكوي اصلاح شده با پالما و كوك و مقياس آنالوگ بصري (r=0.902) و با مقياس آرام سازي/بي قراري ريچموند (r=0.899) و با مقياس گلاسكو كوما (r=0.970) نشان داد (p<0.001).
نتيجه گيري: اعتبار و پايايي اين مقياس براي ارزيابي آرام سازي در بيماران بزرگسال بستري در بخش هاي مراقبت ويژه در ايران مورد تاييد است.