سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۶
نویسنده(ها):
روژین حسینی نیا – دانشجو، کارشناسی ارشد شیمی و حاصلخیزی خاک،
عباس صمدی – دانشیار ، شیمی و حاصلخیزی خاک، گروه علوم خاک، دانشکده کشاورزی دانشگاه
ابراهیم سپهر – استادیار ، تغذیه گیاه، گروه علوم خاک، دانشکده کشاورزی دانشگاه ه ارومی

چکیده:
این بررسی به منظور اعتبار سنجی مدل رگرسیونی حاصل از مطالعات هم دماهای جذب جهت تعیین نیاز کودی فسفر به صورت فاکتوریل در قالب طرح کامل تصادفی با سه تکرار به صورت آزمایش گلخانه ای بر روی گیاه جو Hordeum vulgare. Bahmani اجرا گردید. فاکتور اول شامل دو نوع خاک سری نازلو S1 و سری اشنویه S2 به ترتیب متعلق به زیر گروه های TC Typic Calcixerepts و TH Typic Haploxerepts ، فاکتور دوم پنج سطح فسفربراساس مدل رگرسیونیclay + 0/56 Olsen P – 77 3/7 = 0/4 P مقدار بهینه فسفر لازم جهت رسیدن به عملکرد 56 درصد محصول بر حسب میلی گرم بر کیلوگرم خاک شامل 0/5 -/5,P1 1 ,P1/5 1/5 , p2 2 برابر مقدار بهینه فسفر 0/4pP و تیمار شاهد بدون جذب فسفر گیاهی اندازه گیری و کارایی های مصرف، زراعی، بازیافت و فیزیولوژیک محاسبه و برآورد گردید. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر اصلی تیمار و اثر متقابل تیمار و نوع خاک بر وزن خشک اندام هوایی گیاه، جذب فسفر گیاهی و کارایی ها در سطح 0/1%معنی دار بود