مقاله اعتماد اجتماعي در شهر يزد: تحليلي از سطوح و عوامل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان 1388 در جامعه شناسي كاربردي (مجله پژوهشي علوم انساني دانشگاه اصفهان) از صفحه 57 تا 74 منتشر شده است.
نام: اعتماد اجتماعي در شهر يزد: تحليلي از سطوح و عوامل
این مقاله دارای 18 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اعتماد اجتماعي
مقاله انسجام هنجاري
مقاله روابط اجتماعي
مقاله مشارکت اجتماعي
مقاله يزد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: افشاني سيدعليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: عسكري ندوشن عباس
جناب آقای / سرکار خانم: فاضل نجف آبادي سميه
جناب آقای / سرکار خانم: حيدري محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اعتماد مهم ترين مولفه نظم اجتماعي و يكي از اركان سرمايه اجتماعي محسوب مي شود. هدف اين تحقيق، بررسي ميزان اعتماد اجتماعي و عوامل اجتماعي و فرهنگي موثر بر آن در بين ساکنان شهر يزد بوده است. روش مطالعه از نوع پيمايشي است. جامعه آماري تحقيق را کليه افراد 15 ساله و بيشتر شهر يزد تشکيل مي داد که 288 نفر از آنها به عنوان نمونه مورد مصاحبه قرار گرفتند. يافته هاي تحقيق نشان داد که ميزان اعتماد اجتماعي 17.4 درصد پاسخگويان کم، 64.6 درصد متوسط و 13.5 درصد زياد مي باشد. ميزان اعتماد اجتماعي در بين مردان بيش از زنان و در بين افراد متاهل بيش از افراد مجرد بوده است. متغيرهاي ميزان دينداري، وضعيت اشتغال، جنسيت، ميزان مشارکت اجتماعي، روابط اجتماعي و انسجام هنجاري تاثير معني داري بر ميزان اعتماد اجتماعي داشتند. در بين متغيرهاي مستقل تحقيق، انسجام هنجاري بيشترين سهم را در تبيين ميزان اعتماد اجتماعي داشته است.