سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد عامری – دانشیار دانشکده مهندسی انرژی واحد تولید همزمان گرما و برق – (CHP) دانشگ

چکیده:

امروزه کاهش مصرف سوخت و بهره برداری بهینـه در انـواع مصرف کننده های انـرژی امـری ضـروری و اجتنـاب ناپـذیر است . همچنین در نیروگاههای بـزرگ نظیـر واحـدهای بخـار تولیــد انــرژی، کــاهش زمــان توقــف، افــزایش رانــدمان و مانیتورینگ اجزای آنها برای آگاهی از بروز عیب و تشـخیص نوع و محل عیوب آن امری بسیار ضروری و بـا اهمیـت بـالا است . استراتژیهای مختلفی برای این اهداف بکـار گرفتـه مـی شوند که مانیتورینگ راندمان اجزای اصلی نیروگاهها یکـی از مهمترین آنها می باشد . هدف از ارائه این مقاله بررسی، تدوین استراتژی و تهیه نرم افـزار و اطلاعـات سـخت افـزاری لازم برای پیاده سازی سیستم مانیتورینگ لحظـه ای اجـزای اصـلی نیروگاه شهید مفتح همدان، برای تعیین رانـدمان آنهـا و بهـره برداری بهینه از اجزای نیروگاه بوده است . در این مقاله اجزای اصلی نیروگاه شناسا یی و روابـط حـاکم بر آنها از اسـتانداردها، مقـالات و گزارشـات فنـی سـازندگان تجهیزات استخراج گردیده است . سپس این روابط از نظر داده هــای مــورد نیــاز بــرای محاســبات واقعــی در نیروگاههــا در الگوریتم های مناسب قـرار گرفتـه انـد . داده هـای لازم بـرای اندازه گیری نظیر دما، فشار و دبی و سایر مشخصات تعیین و
مشخصـــات لازم جهـــت محاســـبه از روابـــط و جـــداول ترمودینامیکی تعیین گردیده و در یک نرم افزار کلی گردآوری شده است . نرم افزار نهایی با دریافت داده های اصلی از اندازه گیری و محاسبات لازم، راندمان اجزای مورد نظـر را محاسـبه می کند . این نرم افـزار قابلیـت کـارکرد بصـورت On-line وOff-line . را دارا می باشد