سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

نجات پیرولی بیرانوند – عضو هیئت علمی بخش کاربرد تکنیکهای هسته ای در مطالعات خاک
حسین عباسعلیان – کارشناس بخش کاربرد تکنیکهای هسته ای در مطالعات خاک،

چکیده:

نیتروژن یکی از عناصر اصلی مورد نیاز برای کارخانه غذاسازی گیاهان بوده و به مقدار معتنابه در جو زمین موجود می باشد به طوری که %78 اتمسفر را نیتروژن تشکیل می دهد . در بین گیاهان زراعی، خانواده بقولات از امتیاز تبدیل نیتروژن مولکولی هوا به ترکیبات نیتروژنه قابل استفاده توسط گیاه به کمک باکتری همزیست ریزوبیوم برخوردار می باشند . تثبیت مولکولی نیتروژن هوا توسط ریزوبیومهای گره ها در ریشه گیاهان خانواده ” لگومینوز ” فوائد متعددی از قبیل صرفه جوئی در مصرف نیتروژن ،کمک به کشاورزی پایدار، جلوگیری از آلودگی منابع آب و غذا به نیتراتها ، باقیماندن مقداری نیتروژن در خاک برای استفاده در زراعت بعدی و … را دارا می باشند که آنها را از سایر گیاهان غیرلگوم متمایز می سازد . افزایش تثبیت بیولوژیک نیتروژن موجب افزایش عملکرد و گامی مؤثر در کشاورزی پایدار و صرفه جوئی در نهاده های کشاورزی می باشد . بررسی های انجام گرفته با استفاده از موتاژن فیزیکی اشعه، تا کنون نتایج مساعدی در ارتباط با افزایش تثبیت بیولوژیک نیتروژن در دنیا در گیاهان لگوم منجمله سویا، لوبیا و شبدر نشان می دهد در همین راستا هدف این بررسی بر اثر دزهای مختلف اشعه گاما در افزایش تثبیت
بیولوژیک نیتروژن گیاه سویا رقم L17 بوده است .