سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: دومین همایش ملی نفت، گاز و پتروشیمی
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
سیدامین موسوی زاده – کارمند شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی
سیدرسول موسوی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:
یکی ازاین روشهای احیای مجدد چاه روش فرازآوری با گاز است دراین روش بوسیله تزریق گاز پرفشار درنقطه مشخصی دردرون ستون نفتی چاه چگالی متوسط سیال کاهش داده میشود و ازاین طریق چاه مجددا فعال میگردد دراین تحقیق به کمک انالیز نودال تاثیر پارامترهای مختلف برفرازآوری با گاز دریک چاه نمونه مورد بررسی قرارمیگیرد این پارامترها عبارتنداز دبی تزریق، قطرلوله مغزی عمق تزریق فشارسرچاهی و وزن مخصوص گاز تزریق موثرترین پارامتر این عملیات دبی بهینه تزریق گاز است درابتدا تولید طبیعی چاه شبیه سازی شده و نیاز به استفاده ازفرازاوری با گاز مسجل می گردد درادامه سیستم فرازاوری با گازفعلی تعریف گردیده و با انجام انالیز حساسیت و مقایسه نتایج حاصل ازآن مقادیر بهینه پارامترهای موثربرعملیات انتخاب می شوند.