سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: هفتمین همایش علمی تخصصی انرژی های تجدید پذیر، پاک و کارآمد
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
همایون ابراهیمیان – استاد یار دانشگاه آزاد اسلامی – واحد اردبیل – دانشکده فنی مهندسی-گروه برق-قدرت – اردبیل – ایران
حمید اسدی بقال – دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسلامی – واحد اردبیل – دانشکده فنی مهندسی-گروه برق-قدرت – اردبیل – ایران
علیرضا نوروزی – دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسلامی – واحد اردبیل – دانشکده فنی مهندسی-گروه برق-قدرت – اردبیل – ایران
محمد یزدانی – دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسلامی – واحد اردبیل – دانشکده فنی مهندسی-گروه برق-قدرت – اردبیل – ایران

چکیده:
نصب سکسیونر روی شبکه توزیع و شبکه فشار متوسط یکی از راهکارهای مؤثر در بهبود سطح قابلیت اطمینان سیستم های توزیع انرژی الکتریکی محسوب می شود. همچنین استفاده از کلید های مانور پس از جداسازی زون معیوب از سیستم جهت تامین سایر بارها می تواند کمکهای شایانی در جهت بهبود سطح قابلیت اطمینان سیستم کند. بنابراین در این مقاله یک مدل تک هدفه برای تعیین تعدادو مکان سکسیونرها و کلید های مانور در یک شبکه توزیع واقعی ارایه شده است که در ان بهبود قابلیت اطمینان وکمترین هزینه جهت احداث سکسیونرها و کلیدهای مانور به عنوان اهداف اصلی بهینه سازی طرح مطرحند . مساله بر روی فیدرهای 2 و 6 شبکه توزیع منشعب از پست فوق توزیع سراب غربی انجام پذیرفته و برای بهینه سازی مدل ارایه شده از روش الگوریتم تغذیه باکتری استفاده شده است