سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

باران مردوخی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه خاکشناسی دانشگاه تربیت مدرس
فرهاد رجالی – استادیار پژوهشی موسسه تحقیقات خاک و آب
محمدجعفر ملکوتی – استاد خاکشناسی دانشگاه تربیت مدرس .

چکیده:

از جمله اثرات ناشی از تجمع املاح و مسئله شوری افزایش فشار اسمزی محلول خاک و کاهش انرژی آزاد آب میباشد که گیاه از طریق تعدیل اسمزی با آن مقابله میکند . در واقع با انباشتن ترکیبات نیتروژندار ( پرولین، گلاسین بتائین، سایر اسید آمینهها و پلی آمینها ) و ترکیبات هیدروکسیلدار در سیتوپلاسم خود با این شرایط سازش مییابد . اسید آمینه پرولین یکی از مواد سازگار است که غلظت آن به صورت رابطه رگرسیون خطی با شوری افزایش مییابد[Asharf and Foolad, 2006] pH . پرولین به جز تنظیم اسمزی نقشهایی مانند جاروب کردن هیدروکسیل، تنظیمسلولی، پایدار کردن ساختار پروتئین و محافظت از ماکرو مولکولها در مقابل هیدراته شدن و تنظیم پتانسیل رداکس را بر عهده دارد . [Sanchez et al., 1997] با توجه محدود بودن تحقیقات در خارج و داخل کشور در مورد تأثیر قارچهای میکوریز آربسکولار بر غلظت پرولین در گیاهان بالخص گیاه گندم تحت تنش شوری و ارتباط بین میزان جذب عناصر معدنی و کارایی مصرف آب با غلظت پرولین و وسعت بالای اراضی شور در کشور این آزمون برای دو رقم نیمه مقاوم و مقاوم گندم به مرحله اجراء در آمد .