سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین کنفرانس ملی زلزله
تعداد صفحات: ۶
نویسنده(ها):
حسن ریحان صفت – دانشجوی مهندسی سازه دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
حسن آقا براتی – دکتری تخصصی مهندسی عمران سازه و زلزله دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
بهادر اسلام دوست – کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک دانشگاه گیلان

چکیده:
برای طراحی یک سازه مقاوم دربرابر زلزله نیاز به دانش کافی درخصوص رفتارآن تحت بارزلزله می باشد رفتاریک سازه درمقابل زلزله متاثر ازعوامل متعددی بوده و هرطراحی سازه ای که صرفا دستورالعمل های ایین نامه ای را براورد سازد الزاما دارای رفتارمنساب نمی باشد اتصالات بتنی که براساس ایین نامه های گذشته طراحی و ساخته شده اند غالبا درهنگام وقوع زلزله رفتارهای نامناسبی ازقبیل مقاومت جانبی ناکافی توانایی ناچیز اتلاف انرژی و مکانیزمهای نادرست تشکیل مفصل پلاستیک ازخود نشان میدهند ازاین رو بحث تقویت اتصالات ازمسائل موردتوجه درمهندسی عمران می باشد دراین تحقیق هدف اصلی بررسی امکان افزایش شکل پذیری لرزه ای اتصالات بتن ارمه با ضعف فولادعرضی بااستفاده ازورقه های fRP بوده است درهمین ارتباط اتصالات خارجی تیر به ستون را قبل و بعدازتقویت باکامپوزیت های الیافی یا FRP ( Fiber Reinforced Polymer تحت اثربارهای سیکلی قرارداده و نمودارهای هیسترزیس بار – تغییر مکان وممان – دوران وتنش و کرنش فون میسز و شکل ترک ها درلحظه شروع با استفاده ازتحلیل غیرخطی توسط نرم افزار ANSYS مورد بررسی قرارگرفته و استخراج گردید جهت بررسی صحت نتایج نرم افزار ابتدا نتایج ازمایشگاهی یک نمونه تیرواتصال با نتایج حاصل ازتحلیل غیرخطی مقایسه شده است و این مقایسه نشان داد که نرم افزار ANSYS توانایی مدلسازی اتصالات بتنی تقویت شده با FRP را دارا می باشد طرح های مختلفی ازپوشش ورقهای FRP برای تقویت درنظر گرفته شد