سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۱۳
نویسنده(ها):
حمیدرضا زارعی دولت آبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
محمدامین آسودار – دانشیار گروه مکانیزاسیون دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستا
مجید رهنما – استاد گروه مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رام

چکیده:
امروزه به منظور صرفه جوییدر مصرف آب و صرف هجویی در نیروی انسانی کشورهای تولید کننده محصولات کشاورزی به سمت استفاده از ف نآوری های نوین درحال حرکت هستند. لذا با توجه به قرار گرفتن ایران به لحاظ جغرافیاییدر منطقه کم باران و با شرایط آب و هوای یگرم وخشک، محدودیت منابع آب، حفظ رطوبت خاک در کشت محصولات زراعی خصوصا گندم در میزان و کارایی مصرف آب حائز اهمیت می باشد. بدین منظور در ایستگاه تحقیقاتی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامینخوزستان به منظور تعیین کارایی مصرف آب،آزمایشی درقالب طرح اسپلیت اسپلیت فاکتوریل طراحی و انجام شد. فاکتور وجود و عدم وجود بقایا در کرت اصلی قرار گرفت و خاک ورزی با سه سطح خاک ورزی مرسوم ، حفاظتی و بی خاک ورزی در کرت های فرعی قرار داده شد و در کرت های فرعی فرعی الگوی کاشت با دوسطح جوی و پشته و مسطح به صورت فاکتوریل با تکنیک کاشت وجود چرخ فشار دهنده و عدم وجود چرخ فشار دهنده قرار داده شد. خاک ورزی، الگوی کاشت و اثر متقابل خاک ورزی و الگوی کاشت در سطح 1 درصد بر میزان مصرف آب معنی دار شدند. بقایا و چرخ فشار دهنده در سطح 5 درصد و خاک ورزی و الگوی کاشت در سطح 1 درصد و اثرات متقابل خاک ورزی و الگوی کاشت، همچنین خاک ورزی و چرخ فشار دهنده در سطح 5 درصد بر کارایی مصرف آب معنی دار شده اند