مقاله اقتصاد سياسي رانت جويي در بودجه ريزي دولتي ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز 1387 در پژوهشنامه علوم سياسي از صفحه 39 تا 72 منتشر شده است.
نام: اقتصاد سياسي رانت جويي در بودجه ريزي دولتي ايران
این مقاله دارای 34 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رانت
مقاله رانت جويي
مقاله بودجه ريزي دولتي
مقاله كارگزاران بودجه ريزي دولتي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خضري محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مقاله به بررسي فرايند رانت جويي در نظام بودجه ريزي دولتي ايران مي پردازد با اين هدف كه چهارچوبي تحليلي براي درك بهتر فرايند رانت جويي در بودجه ريزي دولتي كشور، به دست دهد. در واقع، تمركز مقاله بر اقتصاد سياسي و جنبه كلان سياست گذاري دولت و به طور مشخص بر فرايند بودجه ريزي دولتي در ايران است. در اين مقاله، ابتدا مساله مورد مطالعه، با رويكرد نظريه «انتخاب عمومي» تبيين مي شود، سپس الگوهاي تعامل ميان تامين كنندگان منابع عمومي و تيم سياسي بررسي مي شود. در اين خصوص چهار الگوي تعاملي اقناع مالي، مبادله مالي، اجبار مالي و امتناع مالي شناسايي و تحليل مي شوند. در پايان نيز شيوه رانت جويي طيف كارگزاران بودجه ريزي دولتي (تامين كنندگان منابع عمومي، سياست مداران، بوروكرات ها و گروه هاي فشار) و نيز سازوكارهايي تحليل مي شوند كه به نظر مي رسد به تسهيل اين فرايند در ايران كمك مي كنند.