مقاله الگوي مقاومت آنتي بيوتيکي سويه هاي استافيلوکوکوس اورئوس مقاوم به متي سيلين در مراکز آموزشي درماني گرگان در سال 88-1387 که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان 1388 در مجله ميكروب شناسي پزشكي ايران از صفحه 31 تا 36 منتشر شده است.
نام: الگوي مقاومت آنتي بيوتيکي سويه هاي استافيلوکوکوس اورئوس مقاوم به متي سيلين در مراکز آموزشي درماني گرگان در سال 88-1387
این مقاله دارای 6 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله MRSA؛ مقاومت دارويي
مقاله ديسک ديفيوژن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: واعظ حميد
جناب آقای / سرکار خانم: قاضي سعيدي كيومرث
جناب آقای / سرکار خانم: مرادي عبدالوهاب
جناب آقای / سرکار خانم: تبرايي علي جان
جناب آقای / سرکار خانم: خدابخشي بهناز
جناب آقای / سرکار خانم: بازوري مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: گلريز نسترن
جناب آقای / سرکار خانم: قائمي عزت اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و اهداف: استافيلوکوکوس اورئوس مقاوم به متي سيلين(Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus= MRSA)  از عوامل اصلي عفونت هاي بيمارستاني در دنيا است. درمان عفونت هاي ناشي از MRSA به دليل مقاومت همزمان به ساير آنتي بيوتيک ها مشکل است. هدف از اين مطالعه تعيين فراواني استافيلوکوکوس اورئوس مقاوم به متي سيلين و الگوي مقاومت آنتي بيوتيکي آن در مراکز آموزشي درماني گرگان در سال 87-88 بود.
روش بررسي: در اين مطالعه توصيفي، در فاصله ماه هاي شهريور 1387 لغايت 1388، 121 سويه استافيلوکوکوس اورئوس از نمونه هاي باليني جدا شد. جهت تعيين مقاومت از روش ديسک ديفيوژن (طبق دستورالعمل CLSI) استفاده شد. داده ها با نرم افزار SPSS پردازش شد و با آزمون chi square تجزيه و تحليل گرديد. در تمام مواردP<0.05  معني دار در نظر گرفته شد.
يافته ها: از 121 سويه مورد بررسي 104سويه (%85.9) به متي سيلين مقاوم بودند. فراواني سويه هاي مقاوم به متي سلين در نمونه ادرار و زخم به ترتيب %90.4 (38 نمونه) و %89.2 (25 نمونه) بيشتر از ساير نمونه هاي باليني بود. بيشترين مقاومت سويه هاي MRSA به ترتيب به پني سيلين در 104 سويه (%100)، کوآموکسي کلاو 102 سويه (%97.6)، سفوتاکسيم 74 سويه (%71.4) و در اريترومايسين 67 سويه (%64.3) بود .
نتيجه گيري: فراواني سويه هاي MRSA در منطقه مورد مطالعه %85.9 است. مقاومت همزمان سويه هاي MRSA به ساير آنتي بيوتيک ها درمان را با محدوديت روبرو کرده است .