سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

رحمت اله رنجبر – محقق آب و خاک و زراعت مرکز تحقیقات توتون ارومیه .
رامین تقوی – محقق آب و خاک و زراعت مرکز تحقیقات توتون ارومیه .

چکیده:

خزانه شناور از دو بخش اصلی بستر آبی (Water bed) و بستر شناور (Float bed) تشکیل یافته است . بستر آبی شامل محلول غذایی حاوی قارچ کش بوده که در داخل حوضچه ای به ارتفاع حدود 20 سانتی متر و ابعاد دلخواه قرار دارد . بستر شناور تا آخر فصل تولید نشاء بر روی بستر آبی به ارتفاع 12 سانتیمتر شناور باقی می ماند . بستر شناور شامل سینی های استیروفومی حفره دار حاوی بستر کشت و بذر است . بسترکشت در داخل حفره ها یا سلولهای سینی پر می شود و سپس حفره ای هرمی شکل بر روی بستر کشت داخل سلولها توسط حفره بازکن (Dibbler) ایجاد شده و به داخل هر کدام از حفره های ایجاد شده بذری پوشش دار توسط بذرکار گذاشته می شود . اجزای اصلی بسترهای کشت در خزانه شناور اغلب شامل پیت موس، پرلیت و ورمی کولیت می باشد . وجود ظرفیت بالای نگهداری آب و عناصر غذایی در پیت از مزایای آن در بسترکشت می باشد ) Pearce و همکاران، ).2003 بافت و مقدار عناصر غذایی در بسترکشت از عوامل مهمی است که جهت ارزیابی تناسب بسترکشت جهت تولید نشاء به کار میروند . بافت بستر کشت بیانگر خصوصیات زیادی است که هر کدام از این خصوصیات در رشد گیاه اهمیت دارند . عوامل بسیار مهم در انتخاب بسترکشت عبارت از ظرفیت نگهداری آب، درجه یکنواختی ذرات، مقدار عناصر غذایی، عدم وجود تکه های چوب، ساقه ها، کلوخه ها و بذر علف های هرز در بسترکشت می باشد ) Smith و Spears ، ).2003 در بسیاری از کشورها سعی بر آن شده است که از بسترهای کشت ساخت داخل جهت کاهش هزینه های تولید نشاء استفاده شود . Andino وGarciaدر سال1998 استفاده از بسترکشت حاوی80 درصد حجمی پیت و 20درصد حجمی پوست برنج در رابطهبا جوانه زنی بذر، ارتفاع نشاء، قطر ساقه و درصد نشاهای قابل استفاده رضایت بخش توصیف کرده اندDima و همکاران (1998) با استفاده از بسترهای کشت مختلف، بسترهای حاوی پیت با شن و کودحیوانی و خاک را رضایت بخش توصیف کرده اند که در این بسترها بخش اعظم بستر از پیت تشکیل یافته و بخشهای دیگر از شن با کودحیوانی و یا خاک تشکیل شده است . این طرح با هدف کاهش هزینه تولید نشاء با جایگزینی یا کاهش مصرف پیت وارداتی و افزایش کیفیت نشاء با انتخاب بسترکشت مناسب اجرا گردید