مقاله امکان سنجي استقرار نظام بهره برداري مشارکتي از منابع آب و خاک در اراضي پاياب سد شهيد مدني (ونيار) تبريز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار 1389 در پژوهش هاي ترويج و آموزش كشاورزي از صفحه 99 تا 115 منتشر شده است.
نام: امکان سنجي استقرار نظام بهره برداري مشارکتي از منابع آب و خاک در اراضي پاياب سد شهيد مدني (ونيار) تبريز
این مقاله دارای 17 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نظام بهره برداري
مقاله مشارکت
مقاله يکپارچه سازي
مقاله انتقال مديريت آبياري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علوي سيدراشد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در تحقيق حاضر سعي شده است که امکان استقرار نظام بهره برداري مبتني بر مشارکت کشاورزان در اراضي پاياب سد شهيد مدني (ونيار) در دشت تبريز را مورد سنجش قرار دهد. براي دستيابي به اين مقصود از روش تحقيق تلفيقي استفاده شده و از طريق پيمايش، اطلاعات مورد نياز از جامعه نمونه انتخابي، گردآوري و با توجه به متغيرهاي مستقل (سن، تحصيلات، ميزان اراضي، عوامل اقتصادي، اجتماعي، فني، و فرهنگي-آموزشي) و متغير وابسته (پذيرش نظام بهره برداري مبتني بر مشارکت)، مفروضات تحقيق از نظر آماري مورد آزمون قرار گرفتند. بر اساس نتايجي که از اين تحقيق به دست آمده است متغيرهاي مستقل زمينه اي تحقيق (سن، سطح تحصيلات و ميزان مالکيت) رابطه معني داري با ميزان مشارکت پذيري بهره برداران را نشان نمي دهد. ولي در مقابل، عوامل چهارگانه پيش گفته، توانسته اند واريانس موجود در متغير وابسته را تبيين نمايند. به نحوي که 85 درصد تغييرات اين متغير تنها به 2 متغير مستقل عوامل اقتصادي و فرهنگي-آموزشي وابسته بوده است. سرانجام آن که با جمع بندي و تحليل اطلاعات گردآوري شده مي توان گفت که استقرار نظام بهره برداري مبتني بر مشارکت مردمي در محدوده تحقيق امکان پذير بوده و تقويت زمينه هاي اجتماعي و اقتصادي مي تواند درجه اطمينان از موفقيت اين نظام را ارتقا بخشد.