سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهران عامری – استادیار مهندسی مکانیک
اقبال بنی اسد عسکری – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید باهنر کرمان، بخش مهندسی مکانیک
ابراهیم جهانشاهی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید باهنر کرمان، بخش مهندسی مکانیک
احسان یزدانی – کارشناس دانشگاه شهید باهنر کرمان، بخش مهندسی مکانیک

چکیده:

در این مقاله امکانسنجی ایجاد یک سیستم بادی – خورشیدی جهت تامین انرژی الکتریکی مورد نیاز یک جامعه روستایی دریک ناحیه دورافتاده در رفسنجان کرمان مورد بررسی قرارگرفته است . ابتدا بار الکتریکی مورد نیاز جامعه مذکور برای تمام ماههای یک سال نمونه تعیین شده است . همچنین با استفاده از اطلاعات پنج ساله ایستگاه هواشناسی رفسنجان محتمل ترین سرعت باد با استفاده از تابع چگالی ویبول و همچنین میزان انرژی تابشی قابل حصول با استفاده از روابـط انرژی خورشیدی محاسبه شده است , سپس با توجه بـه کـل انــرژی مــورد نیــاز ســالیانه ، بــرای چنــد انتخــابمختلــف از مساحت پانلهای خورشیدی ، انرژی باد مورد نیـاز بـرای هـر انتخاب تعیین شد ه است . در نهایت با اسـتفاده از مشخصـات فنی چند توربین متفاوت و بدست آوردن انرژی سالیانه توسط هر توربین ، نوع و تعداد توربین مورد نیاز برای هر انتخاب از مساحت پانلها در مناسب ترین حالت مشخص شده است .