سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۶
نویسنده(ها):
امیرحسین رجائی – کارشناس ارشد اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خوزستان
سینا عطارروشن – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

چکیده:
این مطالعه در راستای انجام فعالیتهای آبخیزداری با تکیه بر کنترل سیلاب در حوضه رکعت شهرستان ایذه صورت گرفته است به این منظور مطالعات هیدرولوژی جهت آگاهی از میزان آورد آبراههها و همچنین آگاهی از میزان سیلاب در بخشهای مختلف حوضه، جهت تعیین نحوه انجام عملیات آبخیزداری، انجام شد پس از مطالعهمشخص گردید که این حوضه در زمره حوضههای نسبتاً سیل خیز قرار داشته و از پتانسیل نسبتاً مناسبی جهت انجام فعالیتهای بیولوژیکی در زمینه آبخیزداری برخوردارمیباشد از طرفی در صورت وجود مکانهای مناسب، کنترل حجم سیلاب توسط بندهای کوچک مخزنی مسیر میباشد همچنین در صورت نیاز به آب در منطقه، احداثسد و بندهای نسبتاً بزرگ مخزنی پیشنهاد میشود جهت طراحی سرریز، باید روی حداکثر رگبارهای با تداوم بیشتر از شش ساعت در محل، مطالعات بیشتری صورتگیرد زیرا زمان تمرکز حوضه تا خروجی حدود 3 ساعت است و با در نظر گرفتن تداوم رگبار شش ساعته با دوره بازگشتهای کوتاه برای احداث سازههای کم اهمیتمناسب است.